IV Ogólnopolska Konferencja „Promieniowanie Jonizujące w Medycynie” PJOMED 2012

IV Ogólnopolska Konferencja
„Promieniowanie Jonizujące w Medycynie” PJOMED 2012
Łódź, 28-29 maja 2012 r.

TEMATYKA:
IV edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Promieniowanie Jonizujęce w Medycynie” PJOMED 2012 poświęcona będzie specyficznej problematyce ochrony zdrowia dzieci i kobiet ciężarnych, poddawanych działaniu promieniowania jonizującego podczas realizacji medycznych procedur radiologicznych a także zagadnieniom związanym z wykonywaniem procedur mammograficznych z uwzględnieniem zagadnień związanych z realizacją Programu Profilaktyki Raka Piersi. W czasie trwania Konferencji przedstawione zostaną również zagadnienia związane z optymalizacją narażenia tej szczególnej z punktu widzenia ochrony radiologicznej grupy pacjentów.
Program Konferencji PJOMED 2012 obejmować będzie trzy istotne z punktu widzenia ochrony radiologicznej zagadnienia – ekspozycję płodu na promieniowanie jonizujące w trakcie wykonywania procedur radiologicznych kobietom ciężarnym a także medycznej ekspozycji dzieci. Trzecim zagadnieniem będzie ekspozycja kobiet uczestniczących w przesiewowych badaniach mammograficznych. Wybór dwóch pierwszych grup pacjentów ma istotne znaczenie ze względu na coraz powszechniejsze stosowanie nowoczesnych technik obrazowania z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w grupie noworodków, niemowląt i dzieci często bez uwzględniania faktu, że promieniowanie jonizujące jest czynnikiem o udowodnionym działaniu kancerogennym. W odniesieniu do mammograficznych badań przesiewowych istotnym zagadnieniem jest fakt, że badaniom z wykorzystaniem promieniowania jonizującego poddawana jest przede wszystkim populacja kobiet zdrowych i w tym przypadku zagadnienia związane z uzasadnieniem i optymalizacją narażenia są niezwykle istotne z punktu widzenia ochrony radiologicznej.

UCZESTNICY:
Konferencja przeznaczona jest dla:
• osób kierujących na badania, wykonujących i nadzorujących wykonywanie medycznych procedur z zastosowaniem promieniowania jonizującego (lekarzy, fizyków i inżynierów medycznych, inspektorów ochrony radiologicznej, techników elektroradiologii, pielęgniarek)
• pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
• wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami stosowania promieniowania jonizującego w medycynie.

Uczestnicy Konferencji otrzymują punkty edukacyjne na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t. jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr 277, poz.1634, z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2004 r., Nr 231, poz. 2326, z późn. zm.).

WIĘCEJ INFORMACJI
Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej
ul. Smugowa 6, 91- 433 Łódź
tel.: 042 2985209;
fax: 042 6550489

ORAZ NA STRONIE:

www.kcor.gov.pl/pjomed2012