Regulamin

Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

 

§ 1 Postanowienia Ogólne

 

 1. Polskie Towarzystwo Pediatryczne (dalej: PTP) prowadzi Podyplomową  Szkołę  Towarzystwa  pod nazwą Podyplomowa Szkoła Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego zwana dalej „Podyplomowa Szkoła PTP” (dalej: PSPTP).
 2. PSPTP prowadzona jest jako forma kształcenia zawodowego lekarzy.
 3. PTP sprawuje nadzór naukowy i finansowy nad działalnością PSPTP.
 4. Regulamin PSPTP, zwany w dalszej jego części Regulaminem, określa prawa i obowiązki słuchaczy PSPTP.
 5. PSPTP jest organem powołanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (dalej: Zarząd Główny PTP).
 6. PSPTP prowadzona jest na podstawie merytorycznego Programu Nauczania, który przygotowywany jest przez Dyrektora Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (dalej: Dyrektora PSPTP), a przyjmowany oraz akceptowany w formie uchwały przez ZGPTP.
 7. Program Nauczania na kolejny Cykl Nauczania musi zostać przedstawiony przez Dyrektora PSPTP najpóźniej do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego.
 8. Prawo kształtowania Programu nauczania przysługuje wyłącznie ZGPTP i Dyrektorowi PSPTP.
 9. W ramach konferencji może być prowadzona ekspozycja stoisk sponsorów konferencji.

 

§ 2 Cele Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

 

Celem PSPTP jest:

 1. Prowadzenie szkolenia podyplomowego dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej podnoszącego kwalifikacje zawodowe.
 2. Przedstawianie aktualnych standardów profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób wieku rozwojowego.
 3. Prowadzenie szkoleń w zakresie optymalnej organizacji opieki zdrowotnej nad dziećmi.
 4. Opracowywanie materiałów dydaktycznych przedstawianych w czasie szkoleń.
 5. Działalność PSPTP będzie polegać na organizowaniu i prowadzeniu cyklu konferencji naukowych obejmujących wykłady oraz prezentacje specjalistów z dziedziny pediatrii i dziedzin pokrewnych.

 

§ 3 Struktura organizacyjna Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

 

 1. Organem wykonawczym PSPTP jest Dyrektor PSPTP.
 2. Dyrektor PSPTP wybierany jest przez ZGPTP zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.
 3. Kadencja Dyrektora PSPTP trwa cztery lata i pokrywa się z kadencją ZGPTP. Dyrektor PSPTP może pełnić więcej niż jedną kadencję.
 4. Dotychczasowy Dyrektor PSPTP pełni swoją funkcję do czasu wyboru nowego Dyrektora PSPTP.
 5. Wynagrodzenie Dyrektora PSPTP na okres kadencji określa w uchwale ZGPTP. W uzasadnionych przypadkach uchwała może podlegać zmianie w trakcie kadencji.
 6. Dyrektor PSPTP sprawuje nadzór (w szczególności merytoryczny) nad PSPTP oraz przygotowuje Program Nauczania.
 7. Dyrektor PSPTP składa ZGPTP corocznie, w terminie 30 dni od zakończenia Cyklu Nauczania:
  1. roczne sprawozdania dotyczące tematyki szkoleń, miejsc organizacji konferencji, zaproszonych wykładowców, liczby słuchaczy oraz opinii słuchaczy o jakości prowadzonego szkolenia;
  2. roczne sprawozdanie finansowe;
  3. roczne plany merytorycznej działalności szkoły;
  4. sprawozdania podlegają przyjęciu w drodze uchwały (absolutorium).
 8. W przypadku nieprzyjęcia absolutorium Dyrektora PSPTP, ZGPTP może wygasić jego kadencję oraz powołać nowego Dyrektora PSPTP. Przepis § 3 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 9. Wszelkie czynności w zakresie nadzoru na PSPTP, w tym nadzór merytoryczny, sprawuje jednoosobowo Prezes PTP.
 10. Prezes PTP  może powierzyć wykonywanie czynności nadzoru nad PSPTP Członkom PTP.
 11. Za całość organizacji i jakość szkolenia prowadzonego w ramach PSPTP odpowiada ZGPTP.
 12. Cykl nauczania w PSPTP trwa jeden rok kalendarzowy.
 13. Liczba konferencji oraz ich przedmiot podlegają akceptacji w formie uchwały przez ZGPTP.

 

§ 4 Finansowanie Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

 

 1. Koszty działalności PSPTP pokrywane są z wpłat sponsorów.
 2. Do organizacji i zdobywania środków dla całego cyklu rocznego szkoleń w ramach PSPTP wyłaniany jest drogą konkursu Organizator Logistyczny.
 3. Konkurs jest organizowany przez ZGPTP na wniosek Prezesa PTP.
 4. Koszty działalności PSPTP ponosi Organizator Logistyczny. Jest on uprawniony do pobierania pożytków z jej działalności, o ile umowa zawarta na jej prowadzenie nie stanowi inaczej.
 5. Organizacja PSPTP odbywa się na podstawie harmonogramu uzgodnionego z ZGPTP i Dyrektorem PSPTP.
 6. Organizacja PSPTP jest prowadzona przez Organizatora Logistycznego na podstawie zawartej umowy.
 7. ZGPTP poprzez wyznaczoną osobę ma prawo wglądu w dokumenty dotyczące organizacji
 8. Na wniosek Prezesa PTP może być prowadzony audyt firmy wybranej w ramach konkursu do organizacji PSPTP w zakresie prowadzonych czynności finansowych z tym związanych.

 

§ 5 Organizacja Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

 

 1. Organizacja PSPTP, bez części merytorycznej, realizowana jest za pośrednictwem Wykonawcy Logistycznego na podstawie umowy o organizację zawartą przez ZGPTP.
 2. Wykonawca Logistyczny wybierany jest przez ZGPTP po przeprowadzeniu konkursu ofert.
 3. Zasady współpracy pomiędzy Wykonawcą Logistycznym organizującym PSPTP a ZGPTP określa odrębna umowa.
 4. Wykonawca Logistyczny składa Dyrektorowi PSPTP oraz ZGPTP sprawozdanie z każdej przeprowadzonej w ramach PSPTP Konferencji.
 5. Obowiązek złożenia sprawozdania przez Wykonawcę Logistycznego wobec Dyrektora PSPTP oraz ZGPTP dotyczy także całego Cyklu Nauczania, w terminie 30 dni od jego zakończenia.
 6. W ramach PSPTP Słuchaczom zapewnia się:
  1. bazę lokalową, w której prowadzony jest Cykl Nauczania;
  2. wykwalifikowaną kadrę naukowo – dydaktyczną;
  3. realizacje praw Słuchaczy wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

§ 6 Prawa i obowiązki Słuchaczy Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

 

 1. Słuchacz PSPTP ma prawo do:
  1. dostępu i informacji związanych z Cyklem Nauczania, w tym udostępnianych w ramach prowadzonych Konferencji;
  2. udziału we wszystkich Konferencjach organizowanych w Cyklu Nauczania, którego jest słuchaczem.
 2. Słuchacz ma obowiązek:
  1. dostosowania się do niniejszego Regulaminu;
  2. przestrzegania zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej w czasie uczestniczenia w Cyklu Nauczania;
  3. zachowania się w sposób, który nie uchybia zasadom Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz zasadom godności zawodu;
  4. zachowania się w sposób, który nie godzi w dobre imię PTP;

 

§ 7 Ukończenie Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

 

Ukończenie PSPTP stwierdza się poprzez wydanie certyfikatu potwierdzającego udział w konferencjach w danym Cyklu Nauczania oraz określającego liczbę uzyskanych punktów edukacyjnych zgodnie z Centralną Ewidencją Punktów Edukacyjnych (CEPE).

 

§ 8 Wykładowcy

 

 1. Wykładowcy wykonują swoje obowiązki w ramach PSPTP na podstawie umów zawartych z Wykonawcą Logistycznym.
 2. Wynagrodzenie Wykładowców wykonujących swoje obowiązki w ramach PSPTP regulują umowy zawierane z Wykonawcą Logistycznym.
 3. Projekty umów zawieranych pomiędzy Wykładowcą z Wykonawcą Logistycznym podlegają uprzedniej akceptacji ZGPTP oraz Biura Prawnego wskazanego przez ZGPTP pod względem merytoryczno-prawnym.

 

§ 9 Nadzór nad działalnością Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

 

Nadzór nad działalnością merytoryczną, logistyczną oraz finansową PSPTP sprawuje ZGPTP oraz Główna Komisja Rewizyjna PTP.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 1. Prawo do rozstrzygania wszelkich spraw nieobjętych niniejszym Regulaminem przysługuje
 2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą przyjęcia go w formie uchwały przez ZGPTP.
 3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu dokonuje ZGPTP w formie uchwały.