STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO

Uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów podczas XXXVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w Gdańsku w dniu 15 czerwca 2023 roku.

PREAMBUŁA
Zadaniem pediatrii jest sprawowanie wszechstronnej opieki medycznej nad dziećmi i młodzieżą. Skuteczna realizacja tego celu w Rzeczypospolitej Polskiej uwarunkowana jest ścisłym współdziałaniem lekarzy pediatrów, świadomych istnienia szczególnych potrzeb populacji wieku rozwojowego. Lekarze dzieci, wierni zasadzie integralności pediatrii, zrzeszają się w Polskim Towarzystwie Pediatrycznym i uchwalają poniższy statut.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: „Polskie Towarzystwo Pediatryczne”, zwane dalej Towarzystwem.

§2
1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba Towarzystwa i jego władz naczelnych znajduje się w Warszawie.
2. Dla realizowania swoich celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§3
1. Towarzystwo działa zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, niniejszym statutem oraz szczegółowymi regulaminami.
2. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
3. Towarzystwo posiada prawo używania godła, pieczęci oraz odznaki.
4. Godłem Towarzystwa jest wizerunek dziecka z napisem w otoku: „POLONORUM SOCIETAS PAEDIATRICA A PROF. JOSEPHO BRUDZIŃSKI A MCMVIII CONDITA”.
5. Towarzystwo używa pieczęci okrąglej z godłem Towarzystwa w środku oraz napisem w otoku: „Polskie Towarzystwo Pediatryczne. Zarząd Główny”, bądź „Polskie Towarzystwo Pediatryczne. Zarząd Oddziału” oraz pieczęci podłużnych z napisem o treści jak wyżej i właściwymi adresami siedzib. W kontaktach międzynarodowych Towarzystwo może używać nazwy Polish Society of Paediatrics.
6. Towarzystwo posiada odznakę członkowską przedstawiającą miniatury godła w kolorach: srebrnym i złotym, których zasady przyznawania określa regulamin uchwalany przez Zarząd Główny Towarzystwa.

§4
1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Towarzystwo może zatrudniać pracowników przy realizacji swoich zadań statutowych.

§5
1. Członkowie Towarzystwa zrzeszają się w Oddziałach Terenowych Towarzystwa (dalej: Oddział Terenowy) lub Ogólnopolskich Sekcjach Specjalistycznych (dalej: Ogólnopolska Sekcja).
2. Członkowie Towarzystwa mogą prowadzić działalność na rzecz medycyny wieku rozwojowego w odrębnych specjalistycznych towarzystwach pediatrycznych.
3. Oddziały Terenowe i Ogólnopolskie Sekcje powołuje i znosi Zarząd Główny Towarzystwa.

§6
1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających stowarzyszenia o takim samym lub podobnym profilu działania.
2. Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych fundacji działających na rzecz dziecka i rodziny.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Towarzystwa

§7
Celami Towarzystwa są:
1. upowszechnianie wiedzy z dziedziny medycyny wieku rozwojowego;
2. współudział w tworzeniu polityki zdrowotnej wobec populacji wieku rozwojowego w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży;
3. podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych lekarzy pediatrów;
4. szerzenie zasad deontologii i etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie;
5. reprezentowanie interesów ogółu polskich lekarzy pediatrów, w szczególności wobec: władz państwowych i samorządowych (administracji centralnej i terenowej), władz samorządu lekarskiego oraz wobec stowarzyszeń lekarzy innych specjalizacji i wszystkich innych stowarzyszeń naukowych;
6. nawiązywanie i podtrzymywanie międzynarodowej współpracy w zakresie medycyny wieku rozwojowego
7. monitorowanie potrzeb zdrowia dzieci.

§8
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji i posiedzeń naukowych oraz prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej w ramach określonego przepisami prawa kształcenia ustawicznego lekarzy, o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim;
2. prowadzenie działalności wydawniczej z dziedziny medycyny wieku rozwoju;
3. współpracę z instytucjami i podmiotami powołanymi do rozwiązywania problemów medycyny wieku rozwojowego;
4. prezentowanie opinii w sprawie ważnych problemów dotyczących ochrony zdrowia dzieci i młodzieży oraz wydawanie stosownych oświadczeń publicznych;
5. organizowanie konkursów i nagradzanie wyróżniających się prac naukowych z dziedziny medycyny wieku rozwojowego;
6. promowanie osiągnięć naukowych oraz najlepszych rozwiązań organizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia dziecka;
7. delegowanie członków Towarzystwa na międzynarodowe kongresy, zjazdy i sympozja;
8. dofinansowanie wyjazdów członków Towarzystwa na międzynarodowe kongresy, zjazdy i sympozja według zasad określonych w regulaminie uchwalanym przez Zarząd Główny Towarzystwa;
9. przyznawanie tytułu członka honorowego i nagród regulaminowych za wyróżniającą się działalność organizacyjną i wybitne zasługi na rzecz Towarzystwa lub medycyny wieku rozwojowego;
10. opiniowanie i zgłaszanie wniosków o przyznawanie odznaczeń resortowych i państwowych członkom Towarzystwa;
11. przygotowanie i prowadzenie programów w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia dzieci i młodzieży;
12. nawiązywanie, utrzymywanie i rozwój kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi i społecznymi;
13. tworzenie rekomendacji zaleceń dotyczących procedur diagnostyczno-leczniczych u pacjentów w wieku rozwojowym.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

§9
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. członków zwyczajnych;
2. członków uprzywilejowanych;
3. członków wspierających;
4. członków honorowych.

§10
1. Członkiem zwyczajnym oraz uprzywilejowanym Towarzystwa może być lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu według jego przepisów rodzimych, niezależnie od obywatelstwa i miejsca praktyki lekarskiej oraz niezależnie od obywatelstwa, przedstawiciel dziedzin pokrewnych, działający na rzecz pediatrii i Towarzystwa, z wykształceniem wyższym lub równoważnym, według jego przepisów rodzimych. Członkiem uprzywilejowanym może być nadto lekarz posiadający status rencisty, emeryta lub inny równoważny według jego przepisów rodzimych.
2. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych oraz uprzywilejowanych decyduje w drodze uchwały Zarząd właściwego Oddziału Terenowego, na podstawie pisemnej lub elektronicznej deklaracji kandydata i rekomendacji dwu uznanych w środowisku członków Towarzystwa.
3. Od uchwały Zarządu właściwego Oddziału Terenowego odmawiającej przyjęcia w poczet członków zwyczajnych przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego Towarzystwa.

§11
1. Członek zwyczajny Towarzystwa zobowiązany jest:
a. regularnie opłacać składki członkowskie;
b. wykonywać przynależne mu czynne oraz bierne prawo wyborcze (przy wyborze terenowych i centralnych władz Towarzystwa).
2. Zasady zwalniania członka Towarzystwa z obowiązku uiszczania składek członkowskich określa regulamin uchwalany przez Zarząd Główny Towarzystwa (członek uprzywilejowany).

§12
Do praw i obowiązków Członka zwyczajnego i uprzywilejowanego Towarzystwa należy:
1. prawo uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach naukowo-szkoleniowych organizowanych przez Towarzystwo oraz we wszystkich innych formach działalności Towarzystwa;
2. prawo zgłaszania uwag i wniosków do wszystkich władz Towarzystwa, z zastrzeżeniami wynikającymi z niniejszego statutu;
3. prawo noszenia odznaki członkowskiej Towarzystwa;
4. obowiązek godnego reprezentowania środowiska pediatrów polskich i dbania o dobre imię Towarzystwa;
5. obowiązek aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Towarzystwa;
6. obowiązek przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.

§13
Członkostwo zwyczajne i uprzywilejowane ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie właściwemu terenowo Zarządowi Oddziału Terenowego, a w przypadku jego zniesienia Zarządowi Głównemu Towarzystwa;
2. skreślenia z listy członków uchwałą właściwego Zarządu Oddziału Terenowego z powodu:0
a. zalegania, wyłącznie w przypadku posiadania statusu Członka zwyczajnego Towarzystwa, z opłatą składki członkowskiej przez okres co najmniej 2 lat, mimo trzykrotnego wezwania do zapłaty drogą pocztową lub elektroniczną;
b. poważnego naruszenia obowiązków członkowskich;
c. naruszenia przepisów kodeksu deontologicznego lub przepisów o wykonywaniu zawodu;
d. utraty lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu orzeczonych przez sądy lekarskie;
e. skazania wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw obywatelskich;
f. śmierci Członka.

§14
1. Od uchwały o wykluczeniu na podstawie § 13 ust. 2 przysługuje Członkowi odwołanie do Zarządu Głównego Towarzystwa w terminie 30 dni od daty doręczenia pisemnej uchwały w przedmiocie wykluczenia. Decyzja Zarządu Głównego Towarzystwa jest ostateczna.
2. Członek skreślony na podstawie § 13 ust. 2 lit. a może ubiegać się o ponowne przyjęcie do Towarzystwa po uregulowaniu dwóch zaległych składek rocznych. Uchwałę o ponownym przyjęciu podejmuje właściwy miejscowo Zarząd Oddziału.
3. Decyzję o ponownym przyjęciu Członka skreślonego na podstawie § 13 ust. 2 lit. b podejmuje Zarząd Główny Towarzystwa.
4. Członek skreślony na podstawie § 13 ust. 3 lit. c, d i e może ubiegać się o ponowne przyjęcie do Towarzystwa po ustaniu przeszkody prawnej. Uchwałę o ponownym przyjęciu podejmuje Zarząd Główny Towarzystwa.
5. W przypadkach określonych w § 14 ust. 2 – 4 niniejszego statutu uchwała podejmowana jest na podstawie wniosku zgłoszonego przez członka skreślonego.

§15
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele statutowe Towarzystwa oraz wspomaga Towarzystwo organizacyjnie i finansowo.
2. Wysokość składki członka wspierającego ustala indywidualnie Zarząd Główny Towarzystwa w formie uchwały.
3. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny Towarzystwa na podstawie uchwały.

§16
1. Członek wspierający ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego.
2. Członek wspierający ma prawo korzystać z opinii i ekspertyz Towarzystwa.

§17
1. Spory wynikające z uchybień zapisu statutowego i wewnętrznych regulaminów Towarzystwa rozstrzygają Zarządy Oddziałów Terenowych lub Zarządy Ogólnopolskich Sekcji, zależnie od przedmiotu sporu.
2. Od uchwały Zarządu Oddziału Terenowego lub Zarządu Ogólnopolskiej Sekcji rozstrzygającej spór przysługuje członkowi prawo odwołania się w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisemnego rozstrzygnięcia do Zarządu Głównego Towarzystwa. Zarząd Główny Towarzystwa powołuje komisję w składzie trzech osób do spraw rozpoznawania odwołania, która następnie przedstawia Zarządowi Głównemu Towarzystwa swoje stanowisko, na podstawie którego Zarząd Główny Towarzystwa podejmuje ostateczną uchwałę w tej sprawie.

ROZDZIAŁ IV
Władze naczelne Towarzystwa

§18
1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
a. Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa;
b. Zarząd Główny Towarzystwa i jego Prezydium;
c. Główna Komisja Rewizyjna.
2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Towarzystwa (dalej: Walne Zgromadzenie Delegatów) uczestniczą Delegaci wybrani w wyborach we wszystkich Oddziałach Terenowych, z zastrzeżeniami wynikającymi z niniejszego statutu.
3. Władze naczelne Towarzystwa funkcjonują na podstawie Statutu oraz Regulaminu.

§19
1. Kadencja władz naczelnych Towarzystwa trwa nie dłużej niż 4 lata.
2. Wybór władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swe funkcje honorowo.
4. Uchwały władz naczelnych Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
5. W razie zmniejszenia składu osobowego władz naczelnych Towarzystwa, organ władzy, na podstawie podejmowanej uchwały, uzupełnia swój skład o nowych członków w liczbie nieprzekraczającej 1/3 liczby statutowego składu. Podejmując uchwałę organ władzy bierze pod uwagę wyniki wyborów do gremium.

§20
Walne Zgromadzenie Delegatów
1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów uczestniczą członkowie – delegaci wybrani w wyborach przeprowadzonych w Oddziałach Terenowych Towarzystwa.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się co 4 lata i jest zwoływane przez Zarząd Główny Towarzystwa.

§21
1. Wybory delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów przeprowadzane zostają na Walnych Zgromadzeniach Członków Oddziałów Terenowych.
2. Delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów wybierani są w proporcji 1 delegat na każdą rozpoczętą trzydziestkę członków zwyczajnych danego Oddziału Terenowego.
3. Mandat delegata utrzymuje ważność od chwili wyboru delegata przez cały okres kadencji Władz Naczelnych Towarzystwa i wygasa z chwilą przeprowadzenia kolejnych wyborów delegatów.
4. Prawo reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu Delegatów mają Delegaci z Oddziałów Terenowych wolnych od zadłużeń finansowych wobec Zarządu Głównego Towarzystwa na koniec roku poprzedzającego rok wyborczy.
5. Delegat, który z przyczyn losowych nie może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Delegatów może przekazać mandat innemu Członkowi Oddziału Terenowego, z którego się wywodzi, posiadającemu bierne i czynne prawo wyborcze, pod warunkiem, że osoba ta została zaakceptowana przez Zarząd Terenowy Oddziału.
6. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym:
a. członkowie Zarządu Głównego Towarzystwa, członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej i redaktorzy czasopism, o ile nie zostali wybrani Delegatami;
b. członkowie honorowi, o ile nie zostali wybrani Delegatami;
c. zaproszeni goście.

§22
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Główny Towarzystwa.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Główny Towarzystwa powiadamia Delegatów, co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Delegatów, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być skierowane do Delegata – według wyboru Głównego Zarządu Towarzystwa – w formie skanu na adres poczty elektronicznej Delegata lub w oryginale na adres do korespondencji Delegata.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołane w drugim terminie władne jest podejmować prawomocne uchwały bez wymaganej liczby członków określonej w § 19 ust. 4.

§23
1. Walne Zgromadzenie Delegatów otwiera Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes ustępującego Zarządu Głównego Towarzystwa, który pełni tę funkcję do momentu wyboru Przewodniczącego.
2. Wybór Przewodniczącego dokonywany jest spośród kandydatów uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Delegatów, zgłaszanych przez Delegatów.
3. Przewodniczącym zostaje członek zwyczajny, który uzyskał największą ilość głosów w głosowaniu jawnym.
4. Obliczenia ilości uzyskanych głosów przez poszczególnych kandydatów na Przewodniczącego dokonuje ustępująca Główna Komisja Rewizyjna.

§24
1. Przewodniczący zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów odpowiedzialny jest jednoosobowo za:
a. organizację i sprawny przebieg Walnego Zgromadzenia Delegatów;
b. przeprowadzenie wyborów zgodnie z regulaminem wyborczym;
c. zredagowanie projektu uchwały zgodnie z treścią wniosków zgłoszonych przez Delegatów w czasie dyskusji oraz jego przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
2. Mandat Przewodniczącego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów wygasa z chwilą przekazania protokołu z Walnego Zgromadzenia Delegatów, protokołu Komisji Wyborczej i uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów na ręce Prezesa i Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej nowo wybranych władz.

§25
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Główny Towarzystwa w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia i przyjęcia wniosku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może zostać zwołane przez Zarząd Główny Towarzystwa:
a. z własnej inicjatywy;
b. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
c. na wniosek co najmniej 1/3 Zarządów Oddziałów Terenowych.
3. Jeżeli Zarząd Główny Towarzystwa tak postanowi, to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może się odbyć przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej rozumie się zarówno formę hybrydową (połączenie udziału w formie online i w formie stacjonarnej), jak i wyłącznie formę online. Szczegółowe zasady odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – w tym wymagania techniczne, a także opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu – określa Zarząd Główny Towarzystwa.

§26
Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa;
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego Towarzystwa i Głównej Komisji Rewizyjnej;
3. podejmowanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Towarzystwa;
4. dokonanie wyboru zgodnie z przyjętym regulaminem wyborczym:
a. Prezesa;
b. członków Zarządu Głównego Towarzystwa;
c. członków Głównej Komisji Rewizyjnej;
d. zatwierdzanie wniosku Zarządu Głównego Towarzystwa w sprawie warunków i trybu płatności składek członkowskich;
5. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny Towarzystwa i Delegatów;
6. nadawanie godności członka honorowego Towarzystwa;
7. podejmowanie uchwały o zmianie statutu;
8. podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa.

§27
Prezes
1. Prezes kieruje działalnością Zarządu Głównego Towarzystwa i reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
2. Prezes:
a. dąży do zapewnienia warunków i określa strategię ogólnych rozwiązań i środków działania na rzecz wypełniania statutowych celów Towarzystwa i uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów;
b. przewodniczy posiedzeniu Zarządu Głównego Towarzystwa i określa skład osobowy Prezydium, wyznacza zakresy działań wiceprezesów oraz czynności pozostałych członków Zarządu Głównego Towarzystwa;
c. zwołuje posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa i jego Prezydium, ustala program posiedzeń, przewodniczy obradom;
d. przedstawia Zarządowi Głównemu Towarzystwa do akceptacji roczne plany działalności oraz składa sprawozdania z ich wykonania;
e. sprawuje nadzór nad administracją Zarządu Głównego Towarzystwa i jest przełożonym pracowników zatrudnionych przez Zarząd Główny Towarzystwa;
f. powołuje kolegia doradcze, zespoły robocze, zależnie od potrzeb, dla spełnienia określonych zadań.
3. Funkcję Prezesa można pełnić nie dłużej niż przez dwie, następujące po sobie, kadencje.
4. W razie zaistnienia czasowej lub trwałej przeszkody w pełnieniu funkcji przez urzędującego Prezesa funkcję jego pełni Pierwszy Wiceprezes.
5. Prezes może przyznać wyróżnienia i nagrody zatwierdzone według regulaminu ustalonego przez Zarząd Główny Towarzystwa.

§28
Zarząd Główny Towarzystwa i jego Prezydium
1. Zarząd Główny Towarzystwa wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Delegatów w liczbie od 7 do 13 członków i kieruje działalnością Towarzystwa między Walnymi Zgromadzeniami Delegatów.
2. Zarząd Główny Towarzystwa konstytuuje się na pierwszym powyborczym posiedzeniu zwołanym przez Prezesa.
3. W skład Zarządu wchodzą:
a. Prezes;
b. Trzech Wiceprezesów, w tym Pierwszy Wiceprezes;
c. Sekretarz;
d. Skarbnik;
e. do 7 Członków.
4. Osoby, o których mowa w § 28 ust. 3 lit. b, c i d wybierane są przez Zarząd Główny Towarzystwa ze swojego składu.
5. Posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa zwołuje Prezes, ilekroć zajdzie tego potrzeba, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
5a. Posiedzenia Zarządu Głównego mogą się odbyć przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przez posiedzenie Zarządu Głównego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej rozumie się zarówno formę hybrydową (połączenie udziału w formie online i w formie stacjonarnej), jak i wyłącznie formę online.
6. W posiedzeniach Zarządu Głównego Towarzystwa mogą brać udział, z głosem doradczym, Przewodniczący i Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej, redaktorzy czasopism Towarzystwa, Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii, Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP, eksperci, doradcy i zaproszeni goście.
7. Protokoły z posiedzeń Zarządu Głównego Towarzystwa w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni otrzymują: wszyscy członkowie Zarządu Głównego Towarzystwa i przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej.
8. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa oraz zaciągania zobowiązań upoważnieni są Prezes działający wspólnie ze Skarbnikiem lub dwóch członków Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa innych niż Prezes oraz Skarbnik, działających łącznie ze Skarbnikiem.
9. Zarząd Główny Towarzystwa podejmuje uchwały większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

§29
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1. podejmowanie działań w celu realizacji statutowych celów Towarzystwa i uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów;
2. podejmowanie uchwal w przedmiocie rocznych planów działalności podstawowej określających:
a. kalendarium konferencji i sympozjów naukowych organizowanych przez Oddziały Terenowe i Ogólnopolskie Sekcje;
b. zakres działalności wydawniczej;
c. obszar współpracy i wymiany międzynarodowej;
d. kondycję organizacyjną i finansową Oddziałów Terenowych i Ogólnopolskich Sekcji;
3. zlecanie bądź współuczestnictwo w organizacji, ustalaniu tematyki i powoływaniu komitetów naukowych:
a. Ogólnopolskiego Zjazdu Pediatrów;
b. regionalnych sympozjów organizowanych przez zintegrowane Zarządy Oddziałów Terenowych;
c. zjazdów naukowych organizowanych przez Ogólnopolskie Sekcje;
4. powoływanie redaktorów naczelnych i komitetów redakcyjnych czasopism Towarzystwa;
5. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa;
6. powoływanie i znoszenie Oddziałów Terenowych i Ogólnopolskich Sekcji oraz nadzorowanie ich działalności;
7. zatwierdzanie składu oficjalnych delegacji Towarzystwa wyjeżdżających za granicę;
8. podejmowanie uchwał o przystąpieniu bądź rezygnacji Towarzystwa z przynależności do stowarzyszeń i fundacji krajowych i zagranicznych;
9. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa;
10. wydawanie oświadczeń w sprawach istotnych dla ochrony zdrowia dzieci i młodzieży oraz interesów lekarzy pediatrów;
11. przyznawanie medalu pamiątkowego im. Józefa Brudzińskiego;
12. występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń resortowych i państwowych dla członków Towarzystwa;
13. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów i powierzanie ich organizacji Zarządom Oddziałów Terenowych;
14. zatwierdzanie kandydatury Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów zgłaszanego przez Zarząd Główny Towarzystwa;
15. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Delegatów:
a. sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej oraz projektów głównych kierunków działalności Towarzystwa;
b. wniosków w sprawie warunków i trybu płatności składek członkowskich;
16. wniosków o nadanie godności członka honorowego Towarzystwa;
17. wniosków we wszystkich innych sprawach wymagających rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie Delegatów,
18. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów Terenowych, Zarządów Sekcji w kwestii rozstrzygnięć sporów między członkami;
19. uchwalenie regulaminów przyznawania tytułów honorowego Ambasadora Pediatrii, Partnera Polskiej Pediatrii, Przyjaciela Polskiej Pediatrii;
20. powoływanie wszelkich komisji i sekcji problemowych działających przy Zarządzie Głównym Towarzystwa, dla spełnienia określonych zadań.

§30
1. Pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego Towarzystwa jego funkcję sprawuje Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa.
2. W skład Prezydium wchodzi nie mniej niż 6 członków Zarządu Głównego Towarzystwa, to jest Prezes, 3 Wiceprezesów, Sekretarz i Skarbnik.
3. Prezydium może podejmować uchwały przy obecności, co najmniej 4 członków, w tym Prezesa.
4. Uchwały Prezydium podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Główny Towarzystwa na jego najbliższym posiedzeniu.
5. Posiedzenia Prezydium odbywają się, ilekroć zajdzie taka potrzeba, nie rzadziej jednak, niż co 2 miesiące.
6. Protokoły z posiedzeń Prezydium w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie otrzymują wszyscy członkowie Zarządu Głównego Towarzystwa i przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej.

§31
Główna Komisja Rewizyjna
1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa i składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
2. Na pierwszym posiedzeniu Główna Komisja Rewizyjna konstytuuje się, wybierając spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Główna Komisja Rewizyjna pełni funkcje nadzorcze w stosunku do Komisji Rewizyjnych Oddziałów Terenowych i Komisji Rewizyjnych Ogólnopolskich Sekcji.
4. Główna Komisja Rewizyjna:
a. czuwa nad przestrzeganiem statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów;
b. kontroluje bezpośrednio gospodarkę finansową Zarządu Głównego Towarzystwa oraz pośrednio Oddziałów Terenowych i Ogólnopolskich Sekcji;
c. kontroluje i poddaje krytycznej ocenie działalność merytoryczną i organizacyjną władz Towarzystwa.
5. Główna Komisja Rewizyjna może występować z:
a. wnioskami pokontrolnymi;
b. wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa bądź jego Prezydium;
c. wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
6. Główna Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie ze swojej działalności oraz występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Towarzystwa.
7. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej bądź delegowani przez niego członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach wszystkich władz Towarzystwa z głosem doradczym.
8. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.

ROZDZIAŁ V
Redaktorzy czasopism
§32
1. Redaktorzy czasopism są powoływani i odwoływani przez Zarząd Główny Towarzystwa.
2. Wybór redaktorów czasopism określa regulamin uchwalany przez Zarząd Główny Towarzystwa.
3. Kadencja Redaktorów czasopism trwa nie dłużej niż 4 lata i pokrywa się z kadencją władz naczelnych Towarzystwa.
4. Redaktorzy czasopism organizują i zapewniają warunki pracy zespołom redakcyjnym:
a. przedstawiają Zarządowi Głównemu Towarzystwa wnioski w sprawie składu komitetu redakcyjnego i sposobu redagowania czasopisma;
b. opracowują regulamin publikowania prac;
c. w oparciu o recenzje dokonują selekcji nadesłanych prac w trosce o możliwie najwyższy poziom redagowanego czasopisma.
5. Redaktorzy czasopism składają coroczne sprawozdania ze swej działalności Zarządowi Głównemu Towarzystwa.
6. W razie zaistnienia czasowej bądź trwałej przeszkody w pełnieniu funkcji przez urzędującego Redaktora sposób rozwiązań porządkujących określa w uchwale Zarząd Główny Towarzystwa.

ROZDZIAŁ VI
Podyplomowa Szkoła Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

§33
1. Polskie Towarzystwo Pediatryczne prowadzi Podyplomową Szkołę Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (dalej: Szkoła).
2. Na czele Szkoły stoi Dyrektor powoływany przez Zarząd Główny Towarzystwa.
3. Regulamin funkcjonowania Szkoły przyjmowany jest w drodze uchwały przez Zarząd Główny Towarzystwa.

ROZDZIAŁ VII
Oddziały Terenowe Towarzystwa

§34
1. Oddziały Terenowe Towarzystwa zwane dalej Oddziałami są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa.
2. Oddział powoływany jest przez Zarząd Główny Towarzystwa uchwałą, która określa teren działania Oddziału.

§35
Władzami Oddziału są:
1. Walne Zebranie Członków Oddziału;
2. Zarząd Oddziału;
3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§36
1. Kadencja władz Oddziału trwa nie dłużej niż 4 1ata.
2. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo.
3. Uchwały władz Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
4. W razie zmniejszenia składu osobowego władz Oddziału, organ władzy, na podstawie podejmowanej uchwały, uzupełnia swój skład o nowych członków w liczbie nieprzekraczającej 1/3 liczby statutowego składu. Podejmując uchwałę organ władzy bierze pod uwagę wyniki wyborów do gremium.
5. Oddział musi liczyć co najmniej 30 Członków zwyczajnych.

§37
Walne Zebranie Członków Oddziału
1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału.
2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału:
a. w terminie poprzedzającym co najmniej 3 miesiące Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa;
b. z powiadomieniem członków Oddziału o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym dniem zebrania.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołane w drugim terminie władne jest podejmować prawomocne uchwały bez wymaganej liczby członków określonej w § 36 ust. 3.
5. Walnemu Zebraniu Członków Oddziału przewodniczy członek Oddziału zaproponowany przez Zarząd Oddziału i przyjęty w głosowaniu jawnym przez Walne Zebranie Członków Oddziału. Postanowienie to nie uchybia możliwością zgłaszania innych kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Oddziału.
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem § 36 ust. 3 zdanie drugie.
7. Uchwała Walnego Zebrania Członków, o której mowa w § 39 pkt 4 podjęta z uchybieniem terminu wskazanego w § 37 ust. 3 lit. a jest nieważna.
8. Z głosem doradczym mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków Oddziału:
a. członkowie naczelnych władz Towarzystwa niezrzeszeni w Oddziale zwołującym Walne Zebranie Członków Oddziału;
b. członkowie honorowi zrzeszeni w Oddziale;
c. zaproszeni goście.

§38
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału:
a. z własnej inicjatywy;
b. na wniosek Władz Naczelnych Towarzystwa;
c. na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału;
d. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§39
Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1. uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału, zgodnie z postanowieniami i uchwałami Władz Naczelnych Towarzystwa;
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału;
3. wybór zgodnie z przyjętym regulaminem wyborczym:
a. przewodniczącego;
b. członków Zarządu Oddziału;
c. członków Komisji Rewizyjnej Oddziału;
4. wybór Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa;
5. zatwierdzanie wniosków i postulatów zgłaszanych na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa;
6. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną i członków Oddziału oraz podejmowanie w tym zakresie odpowiednich uchwał i postanowień.

§40
Zarząd Oddziału i jego Prezydium
1. Zarząd Oddziału wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału w liczbie 5–13 osób zależnie od zakresu działalności i potrzeb Oddziału.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje przewodniczący, ilekroć zajdzie tego potrzeba, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie wice-przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Zarząd określa następnie zakres obowiązków poszczególnych członków i ustala skład Prezydium.
4. W posiedzeniu Zarządu Oddziału mogą brać udział z głosem doradczym członkowie władz naczelnych Towarzystwa, członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału, zaproszeni eksperci, doradcy i goście.
5. W razie zaistnienia czasowej lub trwałej przeszkody w pełnieniu funkcji przez urzędującego przewodniczącego, funkcję jego pełni wice-przewodniczący.
6. Posiedzenia Zarządu Oddziału mogą się odbyć przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przez posiedzenie Zarządu Oddziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej rozumie się zarówno formę hybrydową (połączenie udziału w formie online i w formie stacjonarnej), jak i wyłącznie formę online.

§41
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz, kierowanie jego działalnością i realizowanie celów Towarzystwa, zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznymi władz Naczelnych Towarzystwa;
2. przedstawianie do akceptacji Zarządowi Głównemu tematyki i terminów organizowanych sympozjów i konferencji naukowych;
3. przyjmowanie i skreślanie członków, prowadzenie na bieżąco ich ewidencji oraz pobieranie składek członkowskich;
4. powoływanie i rozwiązywanie Sekcji Specjalistycznych Oddziału oraz nadzorowania ich działalności;
5. powoływanie doraźnych komisji problemowych na rzecz spełniania statutowych celów Towarzystwa bądź własnego programu Oddziału;
6. zarządzanie majątkiem Oddziału w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny Towarzystwa określonych w regulaminie działalności finansowej Towarzystwa;
7. zgłaszanie do Zarządu Głównego Towarzystwa wniosków o nadanie godności członka honorowego, wyróżnianie medalem pamiątkowym im. Józefa Brudzińskiego oraz innych odznaczeń dla członków Oddziału;
8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału i przedstawianie na nim sprawozdań ze swej działalności.

§42
1. Działalnością Oddziału pomiędzy posiedzeniami Zarządu Oddziału kieruje jego Prezydium.
2. Prezydium jest zdolne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 3 członków, w tym przewodniczącego.
3. Uchwały Prezydium podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Oddziału.

§43
1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału:
a. czuwa nad przestrzeganiem statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału;
b. kontroluje gospodarkę finansową oraz działalność merytoryczną władz Oddziału.
3. Komisja Rewizyjna Oddziału może występować z:
a. wnioskami pokontrolnymi;
b. wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Oddziału bądź jego Prezydium;
c. wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału.
4. Komisja Rewizyjna Oddziału składa Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdanie ze swej działalności oraz występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział z głosem doradczym we wszystkich posiedzeniach władz Oddziału.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach naczelnych Towarzystwa.

§44
1. wszystkich zmianach siedziby bądź składu osobowego Władz Oddziału Terenowego należy zawiadomić w terminie 14 dni:
a. Zarząd Główny Towarzystwa;
b. właściwy terenowo oddział administracji państwowej.

ROZDZIAŁ VIII
Sekcje Specjalistyczne

§45

1. Sekcja Specjalistyczna zwana dalej Sekcją skupia członków Towarzystwa zainteresowanych określoną dyscypliną medycyny wieku rozwojowego zrzeszonych i opłacających składki w Oddziałach Terenowych.
2. Przystąpienie do Sekcji następuje na drodze pisemnej deklaracji złożonej przez członka zwyczajnego Władzom Sekcji.
3. Członkostwo Sekcji wygasa w wyniku:
a. rezygnacji z przynależności do Sekcji zgłoszonej Władzom Sekcji;
b. utraty członkostwa Towarzystwa;
4. Sekcję powołuje:
a. przy Oddziale Terenowym - Zarząd Oddziału na wniosek, co najmniej 10 członków;
b. Ogólnopolską - Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek Sekcji działającej przy Oddziałach Terenowych.
5. Strukturę organizacyjną Sekcji Ogólnopolskiej określa regulamin opracowany przez Zarząd Sekcji i zatwierdzony przez Zarząd Główny Towarzystwa.
6. Rozwiązanie Sekcji następuje na mocy uchwały Zarządu, który ją powołał.
7. Sekcja rozwija zainteresowania i upowszechnia postęp wiedzy w określonej dyscyplinie medycyny poprzez:
a. organizację posiedzeń naukowo-szkoleniowych i kursów dokształcających;
b. organizację sympozjów i konferencji naukowych;
c. współudział w działalności wydawniczej Towarzystwa.

§46
1. Władzami Sekcji są:
a. na poziomie Sekcji Oddziału - Przewodniczący Sekcji;
b. na poziomie Sekcji Ogólnopolskiej - Walne Zebranie Członków Sekcji, Przewodniczący, Zarząd Sekcji oraz Komisja Rewizyjna Sekcji.
2. Władze Sekcji wybierane są przez Walne Zebranie Członków Sekcji.
3. Kadencja władz Sekcji trwa nie dłużej niż 4 1ata.

§47
1. Walne Zebranie Członków Sekcji zwoływane jest przez Zarząd Sekcji:
a. z inicjatywy własnej;
b. na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa.
2. Walne Zebranie Członków Sekcji:
a. rozpatruje i przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu Sekcji oraz podejmuje na wniosek Komisji Rewizyjnej Sekcji uchwałę w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Sekcji;
b. dokonuje wyboru zgodnie z przyjętym regulaminem wyborczym: przewodniczącego, 5-7 osobowego Zarządu Sekcji oraz 3 osobowej Komisji Rewizyjnej Sekcji;
c. zatwierdza wnioski i postulaty zgłaszane na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa.

§48
1. Działalnością Sekcji pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Sekcji kierują Przewodniczący i Zarząd Sekcji, którzy:
2. reprezentują Sekcję na zewnątrz oraz wobec władz naczelnych Towarzystwa;
a. opracowują roczne plany działalności Sekcji, określają tematykę i terminy organizowanych sympozjów i konferencji naukowych oraz przedstawiają je do akceptacji Zarządowi Głównemu Towarzystwa;
b. składają sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Oddziału;
c. odpowiadają za przestrzeganie regulaminu działalności finansowej Towarzystwa;
d. prowadzą na bieżąco ewidencję członków Sekcji;
e. zgłaszają do Zarządu Głównego wnioski o nadanie godności członka honorowego Towarzystwa, wyróżnienia medalem pamiątkowym im. Józefa Brudzińskiego oraz innych odznaczeń dla członków Sekcji.

§49
1. Komisja Rewizyjna Sekcji czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu działalności finansowej Towarzystwa przez Zarząd Sekcji.
2. Komisja Rewizyjna Sekcji występuje wobec Walnego Zebrania Członków Sekcji z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Sekcji.

ROZDZIAŁ IX
Wyróżnienia i nagrody

§50
1. Towarzystwo posiada medal honorowy im. Józefa Brudzińskiego przyznawany osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa i medycyny wieku rozwojowego. Osoby wyróżnione tym medalem uprawnione są do noszenia odznaki członkowskiej w kolorze złotym. Tryb przyznawania medalu pamiątkowego im. Józefa Brudzińskiego określa regulamin uchwalany przez Zarząd Główny Towarzystwa.
2. Członkostwo honorowe Towarzystwa przyznawane jest przez Walne Zgromadzenie Delegatów osobom wybitnie zasłużonym dla medycyny wieku rozwojowego lub dla Towarzystwa. Kandydatury osób zasłużonych zgłaszają Oddziały Terenowe i Zarząd Główny Towarzystwa. Tryb przyznawania członkostwa honorowego oraz wzór dyplomu określa regulamin ustalony przez Zarząd Główny Towarzystwa.
3. Członek honorowy Towarzystwa posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego i zwolniony jest z opłacania składek członkowskich. Członek honorowy dysponuje jedynie głosem doradczym podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów, o ile nie został wybrany Delegatem oraz podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału.
4. Członkostwo honorowe wygasa poprzez dobrowolne zrzeczenie się zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu Towarzystwa.
5. Towarzystwo może ustalić wyróżnienia i nagrody, i przyznać je osobom fizycznym, i prawnym, zasłużonym w realizacji celów statutowych Towarzystwa lub dla samego Towarzystwa w postaci tytułu honorowego Ambasadora Pediatrii oraz Przyjaciela Pediatrii.

ROZDZIAŁ X
Majątek Towarzystwa

§51
1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i środki pieniężne.
2. Dochody Towarzystwa mogą stanowić następujące źródła:
a. składki członkowskie;
b. zapisy, dotacje i darowizny;
c. wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego.
3. Środkami majątkowymi Towarzystwa dysponuje:
a. Zarząd Główny Towarzystwa;
b. Zarządy Oddziałów Terenowych i Zarządy Ogólnopolskich Sekcji Specjalistycznych w ramach uprawnień określonych w regulaminie działalności finansowej Zarządu Głównego Towarzystwa.
4. Zarządy Oddziałów Terenowych i Ogólnopolskich Sekcji nie mogą zaciągać zobowiązań finansowych bez pisemnej zgody Zarządu Głównego Towarzystwa.
5. Zarządzanie funduszami Towarzystwa określa regulamin działalności finansowej Zarządu Głównego Towarzystwa.

ROZDZIAŁ IX
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§52
1. Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa następują w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów, podjętej większością, co najmniej 2/3 głosów w obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby Delegatów.
2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi sposób likwidacji oraz cele, na jakie ma być przeznaczony jego majątek.

 

 

15 czerwca 2023 r.